Uitnodiging algemene ledenvergadering

Wedstrijdinformatie


...
sv Oranje Wit
3 - 5
...
Sportlust '46

 • Zaterdag 18 mei 2019
 • Wedstrijdsponsor:
  .
 • SNS bank Pupil vd Week:
  .
 • Wedstrijdbal:
  .
 • 6 december 2018 09:09

  UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING SPORTLUST ‘46


  Het Bestuur van Sportlust ’46 nodigt u uit de Algemene Leden Vergadering bij te wonen, die wordt gehouden op vrijdag 14 december 2018 om 19:30 uur in ons clubhuis aan de Waardsedijk 31 te Woerden.


  AGENDA

  1. Opening

  2. Mededelingen

  3. Vaststelling van het verslag van de ALV van 18 mei 2018

  4. Toelichting en vaststelling Jaarverslag secretaris

  5. Toelichting Financiële paragraaf

  6. Verslag van de Kascontrolecommissie

  7. Goedkeuring van de balans, staat van baten en lasten en toelichting

  8. Benoeming leden Kascontrolecommissie

  9. Aftreden volgens rooster; Jeroen Eskes, Ronald L ’Ami en Frank van den Haselkamp. Jeroen heeft te kennen gegeven herkiesbaar te zijn.*

  10. In de vacature die onstaat door het aftreden van Ronald L ’Ami , stelt het bestuur voor Gerda Boere te benoemen als bestuurslid jeugdvoetbalzaken. * Het bestuur is nog op zoek naar een bestuurslid Algemene zaken, in verband met het aftreden van Frank van den Haselkamp en een bestuurslid voetbalzaken senioren*

  11. Rondvraag

  12. Uitreiking Sportlust Award

  13. Benoeming Lid van Verdienste

  14. Huldiging Jubilarissen

  15. Sluiting


  Namens het Bestuur, Dick Blonk, secretaris


  * Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient schriftelijk en uiterlijk zeven dagen voor de algemene ledenvergadering bij de secretaris aangemeld te worden, te ondertekenen door ten minste 10 stemgerechtigde leden en vergezeld te gaan van een ondertekend curriculum vitae en bereidheidverklaring van de kandidaat.


  De stukken t.b.v. de algemene ledenvergadering zijn vanaf 26 november 2018 op te vragen via de mail bij de secretaris, secretaris@sportlust46.nl.


  Voorafgaande aan de algemene ledenvergadering is er op 13 december 2018 van 19:30 tot 20:30 een inloopavond, waarbij u vragen kunt stellen aan de bestuursleden.