Algemene ledenvergadering 6 december 2019

Wedstrijdinformatie


...
vv Capelle
-
...
Sportlust '46

 • Zaterdag 9 november 2019; 14.30 uur
 • Wedstrijdsponsor:
  .
 • Pretfabriek Pupil vd Week:
  .
 • Wedstrijdbal:
  .
 • 4 november 2019 19:07

  ALGEMENE LEDENVERGADERING

  SPORTLUST ‘46

   

  Het Bestuur van Sportlust ’46 nodigt u uit de Algemene Leden Vergadering bij te wonen, die wordt gehouden op Vrijdag 6 december 2019 om 19:30 uur in ons clubhuis aan de Waardsedijk 31 te Woerden.

   

  A G E N D A

   

  1.        Opening

  2.        Mededelingen

  3.        Vaststelling van het verslag van de ALV van 31 mei 2019

  4.        Toelichting en vaststelling Jaarverslag secretaris

  5.        Toelichting Financiële paragraaf

  6.        Verslag van de Kascontrolecommissie

  7.        Goedkeuring van de balans, staat van baten en lasten en toelichting

  8.        Benoeming leden Kascontrolecommissie

  9.        Aftreden volgens rooster;  Jan van den Heuvel, Patrick Verdoold en Rene Baelde. Allen hebben te kennen gegeven herkiesbaar te zijn.*

  10.    In de vacature die is ontstaan door het aftreden van Gerda Boere,  stelt het bestuur voor Michael Veenbrink te benoemen als bestuurslid jeugdvoetbalzaken.* Het bestuur is nog op zoek naar een bestuurslid voetbalzaken senioren*

  11.    Rondvraag

  12.    Uitreiking Sportlust Award

  13.    Benoeming Lid van Verdienste

  14.    Huldiging Jubilarissen

  15.    Sluiting

   

  Namens het Bestuur,

  Dick Blonk, secretaris

   

  * Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient schriftelijk en uiterlijk zeven dagen voor de algemene ledenvergadering bij de secretaris aangemeld te worden, te ondertekenen door ten minste 10 stemgerechtigde leden en vergezeld te gaan van een ondertekend curriculum vitae en bereidheidsverklaring van de kandidaat.

   

  De stukken t.b.v. de algemene ledenvergadering zijn vanaf 15 november 2019 op te vragen via de mail bij de secretaris, secretaris@sportlust46.nl

   

  Voorafgaande aan de algemene ledenvergadering is er op 28 november 2019 van 19:30 tot 20:30 een inloopavond, waarbij u vragen kunt stellen aan de bestuursleden.