Aanvangstijd gewijzigd ALV

Wedstrijdinformatie


...
vv Heerjansdam
.
...
Sportlust '46

 • Zaterdag 24 november 14.30 uur
 • Wedstrijdsponsor:
  .
 • SNS bank Pupil vd Week:
 • Wedstrijdbal:
  .
 • 25 november 2017 10:59

  ALGEMENE LEDENVERGADERING

  SPORTLUST ‘46

   

  Het Bestuur van Sportlust ’46 nodigt u uit de Algemene Leden Vergadering bij te wonen, diewordt gehouden op Vrijdag 8 december 2017om 19:30 uur in ons clubhuis aan de Waardsedijk 31 te Woerden.

   

  A G E N D A

   

  1.        Opening

  2.        Mededelingen

  3.        Vaststelling van het verslag van de ALV van 26 mei 2017

  4.        Toelichting en vaststellingJaarverslag secretaris

  5.        Toelichting Financiële paragraaf

  6.        Verslag van de Kascontrolecommissie

  7.        Goedkeuring van de balans, staat van baten en lasten en toelichting

  8.        Benoeming leden Kascontrolecommissie

  9.        Aftreden volgens rooster;  Dick Blonk. Dick heeft te kennen gegevenherkiesbaar te zijn.*

  10.     Tussentijdsaftreden; Jochem Sneep en Josien Verhoeven. Het bestuur stelt voor in de vacature die is ontstaan door aftreden van Jochem, Ronald L’ Ami te benoemen in de functie van bestuurslid jeugdvoetbalzaken.* Het bestuur is nog op zoek naar een bestuurslid voetbalzaken senioren en een vervanger in de vacature die is ontstaan door het vertrek van Josien*

  11.     Stand van zaken Nieuwbouw

  12.     Rondvraag

  13.     Sluiting

   

  Namens het Bestuur,

  Dick Blonk, secretaris

   

  * Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient schriftelijk en uiterlijk zeven dagen voor de algemene ledenvergadering bij de secretaris aangemeld te worden, te ondertekenen door ten minste 10 stemgerechtigde leden en vergezeld te gaan van een ondertekend curriculum vitae en bereidheidverklaring van de kandidaat.

   

  De stukken t.b.v. de algemene ledenvergadering zijn vanaf 24 november 2017 op te vragen via de mail bij de secretaris,secretaris@sportlust46.nl

   

  Voorafgaande aan de algemene ledenvergadering is er op 7 december 2017  van 19:30 tot 20:30 een inloopavond, waarbij u vragen kunt stellen aan de bestuursleden.

   

  De tweede helft van de avond is het tijd voor Guus Griët en Wim van 't Westeinde. Onze hoofd jeugdopleiding en onze hoofdtrainer zullen op een leuke en informele wijze invulling geven aan het vervolg van de avond.