Sportiviteit en Respect


Normen en waarden is een onderwerp dat momenteel grote belangstelling heeft. Zowel in kranten als bij politieke partijen en bij de KNVB. 
Een mooi voorbeeld is momenteel de landelijke campagne van SIRE (Stichting Ideële Reclame) met de titel Als je meer wilt weten over dit maatschappelijke probleem klik dan hier.

Het valt ook niet meer te ontkennen, dat er op en rondom de voetbalvelden steeds vaker dingen gebeuren die het voetbalspel in een kwaad daglicht stellen. Zienderogen zien we een verdergaande verloedering optreden. De simpele constatering, dat de voetballerij een afspiegeling is van de maatschappij mag niet langer de dooddoener zijn waarmee begrip gevraagd wordt voor deze ontwikkelingen.

Sportlust 46 is een voetbalvereniging die altijd normen en waarden hoog in haar vaandel heeft staan. 
Het gaat dan vooral om gedrag naar elkaar en gedrag naar buiten toe. Wij zijn een vereniging waar we trots op zijn. Zo worden we bekeken door andere verenigingen en de maatschappij en dat willen we zo houden en zelfs versterken.

Als ons uitgangspunt geldt bij het formuleren en hanteren van onze verenigingsnormen en -waarden de code die het landelijk platform tegen Geweld op Straat heeft geformuleerd. Kortweg gezegd:


“Respect voor de ander, geweldloosheid, aanspreekbaarheid op gedrag en op het bepalen van eigen grenzen bij wat toelaatbaar is en niet”


Op 19 Oktober 2007 is daarom tijdens de Algemene Ledenvergadering het Reglement ‘Sportiviteit & Respect’ van de Commissie ‘Sportiviteit & Respect’ voorgelegd. Het Reglement gaat over gewenst en ongewenst gedrag waarmee heel duidelijk wordt gemaakt wat er zal gebeuren als een lid of een niet-lid zich daar niet aan houdt. Unaniem is besloten om de Commissie ‘Sportiviteit & Respect’ in het leven te roepen.

De commissie is uit een werkgroep ontstaan, die door het bestuur van Sportlust ’46 aan het begin van het seizoen 2007-2008 is geformeerd met als taak om binnen de vereniging te onderzoeken op welke wijze de normen en waarden van de vereniging kan worden uitgedragen. De commissie Sportiviteit & Respect wordt gevormd door Paul Alkema (lid subcommissie Tuchtzaken), Jan Pennewaard (lid subcommissie Tuchtzaken), Theo de Breed (voorzitter), Hans Veenstra (lid subcommissie Raad van Beroep), Chris Nieuwpoort (lid subcommissie Raad van Beroep), Pim van Ekelenburg (lid subcommissie Raad van Beroep) en er is nog een vacature (lid subcommissie Raad van Beroep) .

Het handhaven van normen en waarden is uitdrukkelijk niet alleen een zaak van deze commissie of het bestuur. Iedereen heeft een medeverantwoordelijkheid en moet anderen aanspreken op ongewenst gedrag.

De commissie verwacht dat door het aan de orde stellen van normen en waarden door gesprekken met onze leden het onderwerp voldoende aandacht krijgt; een ieder weet wat van hem of haar verwacht mag worden en welke gevolgen gekoppeld zijn aan wangedrag. 
In het hiernavolgende stukje wordt kort uitgelegd wat precies de Commissie ‘Sportiviteit & Respect’ inhoudt, wat de samenstelling en werkwijze is; wat sancties zijn en wat onze gedragsregels bij Sportlust’46 zijn.


Structuur

Er is één commissie, bestaande uit zeven personen die verdeeld zijn over twee subcommissies: Tuchtzaken en Raad van Beroep.

 • De subcommissie Tuchtzaken regelt zelf haar interne huishoudelijke werkwijze t.b.v. het voorzitterschap, het secretariaat, het uitschrijven van commissievergaderingen, agendering en verslaglegging. De verslaglegging wordt ter kennisneming aan het bestuur toegezonden.
 • De subcommissie Raad van Beroep bestaat uit 3 leden, waarvan 1 voorzitter, 1 secretaris en 1 lid. De leden hebben elk één stem.


Werkwijze

Bij mogelijke conflicten gaan wij ervan uit dat eerst de betreffende persoon wordt aangesproken. Ook als bijvoorbeeld een trainer iemand wegstuurt van de training is dit nog steeds een conflict dat niet door de subcommissie Tuchtzaken wordt afgehandeld. De subcommissie komt pas in aktie als een schriftelijke melding van een conflict is binnengekomen. Het formulier hiervoor bevindt zich als bijlage bij het reglement en is te downloaden via onze website http://www.sportlust46.nl/. De aanleiding voor een tuchtzaak is bijna altijd gelegen in gedrag van mensen. Dat kan van een enkele speler, leider, grensrechter of toeschouwer zijn, maar ook van een groepje of zelfs een heel team. Voorbeelden zijn verbaal of fysiek aanvallen van de scheidsrechter, grensrechter of tegenstander tijdens of na afloop van een wedstrijd en vernieling aan de accommodatie.

Allereerst zal het conflict worden behandeld door de subcommissie Tuchtzaken. Binnen een vastgestelde periode zal onderzoek middels hoor en wederhoor plaatsvinden van betrokken partijen om een goed beeld te vormen van de aard van het conflict. 
Tevens wordt het conflict getoetst op basis van hetgeen in hoofdstuk 5 van het reglement staat vermeld als normstrafmaatregel. Hierna volgt de oplegging van de straf.

Als na uitspraak door de subcommissie Tuchtzaken, betrokken partijen het oneens zijn met de uitspraak dan kan er beroep worden aangetekend. Deze wordt behandeld door de subcommissie Raad van Beroep. Uitspraken van deze subcommissie heeft een bindend karakter, hiertegen kan geen beroep meer worden aangetekend.


Sancties

Sancties, door Sporltust’46 opgelegd, staan los van sancties die door de KNVB worden opgelegd. Dit houdt in dat, als de KNVB besluit tot schorsing van 1 wedstrijd, Sportlust’46 er een additionele sanctie boven kan leggen.

Onze sancties kunnen bestaan uit:

 • berisping;
 • schorsing;
 • ontzetting uit het lidmaatschap (royement);
 • uitsluiting van deelneming aan wedstrijden, hetzij voor een bepaalde duur, hetzij voor een in de straf bepaald aantal wedstrijden;
 • ontzegging van het recht om één of meer in de straf genoemde functies voor een in de straf genoemde termijn uit te oefenen;
 • geldboete;
 • ontzegging toegang tot het sportcomplex;
 • taakstraf.

In bijlage 2 van het Reglement staat aangegeven wat sancties kunnen zijn. Deze zijn gebaseerd op richtlijnen van de KNVB. Als voorbeeld geven wij het geval dat er wordt gespuwd. Hiervoor staat 6 tot 10 wedstrijden schorsing! Spuwen wordt gezien als een grove belediging.


Gedragsregels

Met betrekking tot het beleid binnen onze vereniging zijn daarom de volgende gedragsregels van toepassing:

 • Wij zijn met zijn allen verantwoordelijk voor de positieve uitstraling van zsv Sportlust 46. Dit geldt voor zowel binnen als buiten het voetbalspel, dus ook bij activiteiten buiten de club, waarbij de goede naam van de vereniging in het geding is /komt.
 • Respect opbrengen voor anderen telt zwaar. Een verenigingslid onthoudt zich van onbehoorlijk taalgebruik, verbaal en fysiek geweld en molestatie van derden binnen of buiten het voetbalspel. Pesten wordt niet getolereerd.
 • Een daartoe door leider of trainer aangewezen verenigingslid draagt bij toerbeurt zorg voor het ordentelijk achterlaten van de door hem/haar en zijn/haar teamgenoten gebruikte kleedkamer (ook bij uitwedstrijden) en het in goede en nette staat houden van het clubhuis en het sportvelden-complex en de gebruikte spelmaterialen. Lege verpakkingen van genuttigde eetwaren en snoepgoed worden in de daarvoor bestemde afvalbakken gedeponeerd.
 • Een verenigingslid heeft respect voor andermans eigendommen. Een verenigingslid is hoofdelijk aansprakelijk voor een door hem/haar persoonlijk aangerichte schade cq vernieling.
 • Voor het gebruik van de kantine/clubhuis is een specifiek bestuursreglement ‘alcohol in sportkantines’ opgesteld, waaraan een ieder, die gebruik maakt van de kantine/clubhuis, zich houdt.
 • Een verenigingslid houdt zich aan de aan hem/haar door de vereniging en/of door de KNVB opgelegde sanctie/strafmaat n.a.v. de door hem/haar gepleegde overtreding. De vereniging verhaalt de door de KNVB opgelegde boetes en/of in rekening gebrachte administratiekosten op het betreffende verenigingslid.
 • Een verenigingslid corrigeert zijn/haar medelid in het geval dit medelid deze gedragsregels overtreedt.
 • Een verenigingslid, die een overtreding van de gedragsregels constateert, meldt dit middels het meldingsformulier, opgenomen als bijlage 1 van dit reglement.
 • Een verenigingslid is aanspreekbaar op zijn/haar wangedrag. Een verenigingslid dient zich te verantwoorden voor de subcommissie Tuchtzaken.
 • Elk verenigingslid onthoudt zich van het gebruik van stimulerende en/of verdovende middelen.


Actieplan

Elk jaar stelt de commissie een actieplan op waarin wordt aangegeven hoe en op welke wijze Sportiviteit en Respect onder de aandacht van leden en niet-leden wordt gebracht. (Een voorbeeld hiervan is dit stukje tekst). Denk daarbij aan een poster in de kantine, een toelichting van de sancties aan nieuwe spelers, een rondje langs de elftallen aan het begin van het seizoen, etcetera.


Register

Als laatste willen wij wijzen op het feit dat alle conflictrapportages en KNVB sancties vanaf 19 oktober 2007 worden bijgehouden in een Register. Dit Register wordt gebruikt om trendanalyses te maken en om structurele overtreders aan te kunnen spreken op hun voetbalgedrag. Meten is immers weten.

Meer weten?

Download het Reglement Sportiviteit & Respect via onze website of mail je vragen naar tuchtzaken@sportlust46.nl

 Reglement Sportiviteit & Respect


Wedstrijdinformatie


...
Sportlust '46
3 - 1
...
Achilles Veen

 • zaterdag 7 december 2019 14.30 uur
 • Wedstrijdsponsor:
  BluePrint Automation
 • Pretfabriek Pupil vd Week:
  Jorim van Bodegraven
 • Wedstrijdbal:
  Friendly's Cafetaria